O Sądzie

Co to jest OAC?

1. Co to jest OAC?

Sąd Arbitrażowy Online (Online Arbitration Court) świadczy usługi rozstrzygania sporów cywilnych i handlowych tak polskich, jak i międzynarodowych. Arbitrzy w OAC posiadają kompetencje do orzekania według prawa różnych państw świata i w wielu językach. Spory mogą dotyczyć zarówno transakcji tradycyjnych, jak i internetowych. OAC może wydać wyrok w każdej sprawie, w której prawo zezwala na zawarcie ugody. Wyrok OAC ma moc prawną równą orzeczeniom sądów państwowych (sądów powszechnych), a jeśli strona przegrywająca się do niego nie zastosuje, nadaje się do egzekucji komorniczej.

Czytaj więcej


2. Jak skorzystać z OAC?

Aby skorzystać z OAC, należy się zarejestrować i w umowie z klientem lub kontrahentem (względnie w regulaminie, w tym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w umowie lub statucie spółki) zamieścić klauzulę arbitrażową na OAC. Dzięki takiemu umownemu zapisowi, zamiast kierować sprawę do sądu państwowego (w którym postępowanie trwa miesiące lub lata), spór między stronami zostanie rozstrzygnięty przez OAC.

 

Warto zapisu na Sąd Arbitrażowy Online OAC dokonać niezwłocznie, na możliwie wczesnym etapie współpracy z kontrahentem, aby móc swoje przyszłe sprawy rozstrzygać online. Zawarcie klauzuli arbitrażowej (a także konieczna do tego rejestracja konta w Serwisie Sądu) dopiero po powstaniu ewentualnego sporu zwykle nie jest możliwe, bo wówczas zwaśnione strony nie mogą dojść do porozumienia co do niczego, w tym wyboru sądu. Dlatego zaleca się niezwłoczną rejestrację w celu otrzymania numeru OAC ID i wpisania go do klauzul arbitrażowych w umowach z kontrahentami. Rejestracja jest jednorazowa, a konto bezterminowe.

Czytaj więcej


3. Jak działa OAC?

Postępowanie jest prowadzone online z wykorzystaniem aplikacji internetowej OAC. Zapewnia to wygodę i szybkość. Procedura jest prosta i intuicyjna, koszty niskie, a wyrok – prawnie wiążący. Powód zakłada sprawę, formułuje roszczenia, załącza dowody, proponuje Arbitrów i wysyła pozew do drugiej strony i Arbitrów. Po wymianie pism procesowych oraz ewentualnych wnioskach stron i zarządzeniach Arbitrów, gdy uznają sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, wydają wyrok.

Czytaj więcej