Wzór klauzuli

Wzór klauzuli

Żeby Sąd Arbitrażowy Online OAC był sądem polubownym właściwym dla rozstrzygnięcia sporu (by miał jurysdykcję), należy zamieścić zapis na sąd polubowny, określający Sąd Arbitrażowy Online OAC jako właściwy do rozstrzygania sporów (klauzulę arbitrażową), odpowiednio w umowie handlowej z kontrahentem, umowie spółki lub regulaminie serwisu internetowego. Wzorcowe klauzule są dostępne poniżej.


Warto zapisu na Sąd Arbitrażowy Online OAC dokonać niezwłocznie, na możliwie wczesnym etapie współpracy z kontrahentem, aby móc swoje przyszłe sprawy rozstrzygać online. Zawarcie klauzuli arbitrażowej (a także konieczna do tego rejestracja konta w Serwisie Sądu) dopiero po powstaniu ewentualnego sporu zwykle nie jest możliwe, bo wówczas zwaśnione strony nie mogą dojść do porozumienia co do niczego, w tym wyboru sądu. Dlatego zaleca się niezwłoczną rejestrację w celu otrzymania numeru OAC ID i wpisania go do klauzul arbitrażowych w umowach z kontrahentami. Rejestracja jest jednorazowa, a konto bezterminowe.


Uwaga! Należy samodzielnie uzupełnić elementy w kolorze czerwonym. OAC ID jest to numer nadany Użytkownikowi w czasie rejestracji konta.


A. Wzór klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie z kontrahentem

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z niniejszą umową jest Sąd Arbitrażowy Online (Online Arbitration Court, www.oacourt.com). OAC ID Usługodawcy to (OAC ID). OAC Usługobiorcy to (OAC ID). Doręczenia będą dokonywane na następujące adresy e-mail oraz telefony komórkowe: - dla Usługodawcy: (e-mail); (tel.) - dla Usługobiorcy: (e-mail); (tel.). Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie prawo polskie, a językiem postępowania język polski.


B. Wzór klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie (statucie) spółki

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych ze sprawami spółki jest Sąd Arbitrażowy Online (Online Arbitration Court, www.oacourt.com). OAC ID spółki to (OAC ID). Dane do doręczeń spółce to (e-mail); (tel.). Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie prawo polskie, a językiem postępowania język polski.


C. Wzór klauzuli arbitrażowej zawartej w regulaminie serwisu internetowego

Uwaga! Sąd Arbitrażowy Online OAC nie zajmuje się rozstrzyganiem sporów z udziałem konsumentów.

 

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem niniejszego serwisu internetowego jest Sąd Arbitrażowy Online (Online Arbitration Court, www.oacourt.com). OAC ID administratora serwisu to (OAC ID). Dane do doręczeń spółce to (e-mail); (tel.). Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie prawo polskie, a językiem postępowania język polski.


Za pośrednictwem Serwisu można zaprosić drugą stronę do rozstrzygnięcia sporu w OAC. Jeśli wyrazi na to zgodę, OAC będzie właściwy do rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku. W przeciwnym razie postępowanie zostanie umorzone.