Kodeks Etyki Arbitra

Kodeks Etyki Arbitra

Kodeks Etyki Arbitra stałego sądu polubownego Online Arbitration Court

 

Art. 1 Prawość

 

1. Arbiter zobowiązany jest przestrzegać powszechnie przyjętych norm moralnych i godnie wykonywać powierzoną funkcję.

2. Arbiter powinien unikać zachowań mogących podważyć zaufanie do niego.

 

Art. 2 Należyta staranność

 

1. Arbiter zobowiązany jest wykonywać swoją funkcję osobiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością, uczciwie i według najlepszej woli i wiedzy.

2. Arbitrowi nie wolno bez ważnych przyczyn uchylać się od sprawowania powierzonej funkcji.

3. Arbiter zobowiązany jest prowadzić postępowanie starannie i sprawnie, rzetelnie oceniać stan sprawy oraz doprowadzić do jej zakończenia tak szybko, jak to jest możliwe.

4. Arbiter zobowiązany jest systematycznie rozwijać swoje kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do należytego wykonywania swojej funkcji.

 

Art. 3 Bezstronność

 

1. Arbiter zobowiązany jest wykonywać swoją funkcję w sposób bezstronny i równo traktować Strony postępowania.

2. Arbiter nie powinien uczestniczyć w rozstrzyganiu sprawy jeśli pozostawał bądź pozostaje ze Stroną biorącą udział w postępowaniu lub jej pełnomocnikiem w takim stosunku, który budzi uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

 

Art. 4 Niezawisłość

 

Arbiter w związku z wykonywaniem swojej funkcji nie może podlegać żadnym naciskom i żadnym zależnościom z zewnątrz. Powinien orzekać wyłącznie na podstawie prawa (lub zasad słuszności, jeśli Strony go do tego upoważniły) i swojego wewnętrznego przekonania.

 

Art. 5 Poufność

 

1. Arbitrowi nie wolno ujawniać tego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaną funkcją.

2. Arbitrowi nie wolno korzystać w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postępowania lub w związku z nim i takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem, także po jego zakończeniu.

 

Art. 6 Wolność

 

Arbiter podczas wykonywania swoich funkcji korzysta z wolności słowa i pisma w granicach prawa i usprawiedliwionych potrzeb.

 

Art. 7 Godność

 

1. Arbiter w trakcie trwania całego postępowania oraz po jego zakończeniu powinien tak postępować, aby jego zachowanie nie naruszało godności osób biorących w nim udział.

2. W przypadku niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu arbiter powinien wykazać się opanowaniem i taktem.

3. Arbitrowi nie wolno demonstrować swojego stosunku do Stron oraz innych uczestników postępowania.

 

Art. 8 Odpowiedzialność

 

Naruszenie przez Arbitra niniejszego Kodeksu może stanowić podstawę do wyłączenie go od orzekania w sprawie, jak również podstawę do jego wykreślenia z Listy Arbitrów, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu stałego sądu polubownego Online Arbitration Court.

best https://pl.wellreplicas.to/ with cheap prices here. convenient to use is usually a important highlight attached to who sells the best rolex podrbka. swiss gr.watchesbuy.to was probably well respected by all the fields. replika rk raises the pure essentials of watchmaking to the level of art. best ro.watchesbuy.to outlet. best https://ru.watchesbuy.to may be good experience and exquisite blend of delicate pure beauty. the modern design of best https://www.watchesreplica.ru/ is exceptional. wide range of se.watchesbuy.to available online on our shop. https://www.replica-watches.is reddit has been competent with the professional official recognition. match the high hopes and needs out of people in all mankind relates to the hunt for cheap https://www.watchesbuy.to/.