Organy Sądu

Organy Sądu

Prezes Sądu:
Dr Bartosz Ziemblicki, radca prawny

Bartosz Ziemblicki photo

Jest doktorem nauk prawnych i magistrem ekonomii. Posiada uprawnienia zawodowe radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i jest partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej ZKZ.

Włada językami: angielskim, francuskim i niemieckim.

Rada Arbitrażowa

Przewodniczący Rady Arbitrażowej mec. Krystian Paździor

Krystian Paździor photo

Krystian Paździor - Od 1996 roku wykonuje zawód radcy prawnego – początkowo jako wspólnik, a od 2005 roku, prowadząc indywidualną praktykę. Zajmuje się głównie sprawami gospodarczymi z zakresu prawa handlowego, prawa budowlanego, prawa upadłościowego, praw autorskich, a także prawa pracy. Jest również zaangażowany w działalność fundacji i stowarzyszeń.
W latach 1999-2003 był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. W swojej karierze zawodowej pracował także w wielu organizacjach międzynarodowych (w Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej).

Włada językiem francuskim.

Członek Rady Arbitrażowej dr hab. Szymon Pawelec

Szymon Pawelec photo

Szymon Pawelec Od 2010 roku wykonuje zawód adwokata, specjalizując się w prawie gospodarczym i karnym. Posiada stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych i piastuje stanowisko adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2017 pełnił funkcje wicedyrektora, sekretarza, a następnie wiceprezesa Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej. Laureat wielu prawniczych nagród.

Włada językami: angielskim, francuskim i niemieckim.

Członek Rady Arbitrażowej dr Miras Daulenov

Miras Daulenov photo

Miras Daulenov Doktor nauk prawnych. W latach 2012-2015 był kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie Kazguu w Astanie, obecnie zaś jest prorektorem tej uczelni. Członek Rady Doradczej Sądu Najwyższego oraz Rady Doradczej Rady Konstytucyjnej w Kazachstanie. Recenzent w czasopismach Wrocław Review of Law, Administration and Economics oraz kazachskim Law and State Journal. Laureat wielu prawniczych nagród.

Włada językami: kazachskim, rosyjskim, angielskim i polskim.
best https://pl.wellreplicas.to/ with cheap prices here. convenient to use is usually a important highlight attached to who sells the best rolex podrbka. swiss gr.watchesbuy.to was probably well respected by all the fields. replika rk raises the pure essentials of watchmaking to the level of art. best ro.watchesbuy.to outlet. best https://ru.watchesbuy.to may be good experience and exquisite blend of delicate pure beauty. the modern design of best https://www.watchesreplica.ru/ is exceptional. wide range of se.watchesbuy.to available online on our shop. https://www.replica-watches.is reddit has been competent with the professional official recognition. match the high hopes and needs out of people in all mankind relates to the hunt for cheap https://www.watchesbuy.to/.